Statistics Statistics
2651112
Online User Online2
Today Today80
Yesterday Yesterday229
ThisMonth This Month4,670
LastMonth Last Month7,362
ThisYear This Year12,032
LastYear Last Year98,636


                          

                            


      

 


 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่4 พ.ศ.2564

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่2)

 


 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187-2561

 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256 -2560 

 มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

 

  คำสั่งปีการศึกษา  2564  / ปีงบประมาณ 2565

 

 

  คำสั่งปีการศึกษา  2565  / ปีงบประมาณ 2566

 

 


 แบบฟอร์มนำส่งไปรษณีย์