Statistics Statistics
2511482
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday426
ThisMonth This Month7,425
LastMonth Last Month7,533
ThisYear This Year108,201
LastYear Last Year374,705


                          

                            


      

 


 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่4 พ.ศ.2564

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่2)

 


 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187-2561

 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256 -2560 

 มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน

 


 แบบฟอร์มนำส่งไปรษณีย์