Statistics Statistics
2511530
Online User Online1
Today Today77
Yesterday Yesterday426
ThisMonth This Month7,473
LastMonth Last Month7,533
ThisYear This Year108,249
LastYear Last Year374,705


                                                                   


  

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

- แผนยุทธศาสตร์ 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 )

- แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2565

- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี พ.ศ. 2566-2570  

- แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา พ.ศ. 2565

   

  

 

 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน

- กำหนดการส่งรายงานและการตรวจประเมิน

   

 

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

   

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

อัพเดตข้อมูลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

- รายงานผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

- Google Form สรุปผลการดำเนินงาน

   

 

 

รายงานการใช้งบประมาณ

อัพเดตการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 รายเดือน

- อัพเดตสถานะโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

   

 

   

งานประชุม

- เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารสถาบันภาษา

- เอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจำสถาบันภาษา

   

การของบประมาณ ปี 2566

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบหน่วยงาน ปี 2566 

- ของบประมาณ 2566