Statistics Statistics
2511514
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday426
ThisMonth This Month7,457
LastMonth Last Month7,533
ThisYear This Year108,233
LastYear Last Year374,705


                      

                         


 

            

       

                 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ                                       

  การบริหารและการดำเนินงานสถาบันภาษา

  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง    

  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งฉบับที่ 2         

  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผศ. รศ. และศ.                          

  ประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน

   แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร

 


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา

 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันภาษา

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยการเรียนการสอน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสถาบันภาษา

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา

 คำสั่งแต่งตั้งประธานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์สถาบันภาษา

 คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานซอฟต์แวร์

  คำสั่งแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ และการตรวจประเมินสถาบันภาษา

 


 

 ระยะการต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ

 ระยะการต่อสัญญาจ้างบุคลากรสายสนับสนุน

 แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน


 

 แบบรายงานการสอนออนไลน์ภาคปกติ 

 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน  (work from home)

 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว

 แบบบันทึกการลาช่วงก่อนหลังวันหยุดเกิน 5 วัน

 ขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีที่มีวันหยุดต่อเนื่องลาช่วงเปิดภาคการศึกษา

 แบบประเมินภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต.01,ป.01-ป.05 และ ป.08 

    


 

 สถิติการขาดลามาสายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

 สถิติการขาดลามาสายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565