Statistics Statistics
783579
Online User Online3
Today Today695
Yesterday Yesterday1,424
ThisMonth This Month12,684
LastMonth Last Month14,914
ThisYear This Year174,930
LastYear Last Year270,214

ผลการสะสมคะแนนประจำเดือน

1. นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาไม่ผ่านหรือนักศึกษาที่ประสงค์สะสมคะแนนไว้ล่วงหน้าต้องสะสมคะแนนจำนวน 150 คะแนน

2. นักศึกษาเลือกสะสมคะแนนผ่านกิจกรรมพัฒนาภาษาต่างๆ ที่สถาบันภาษากำหนดไว้ตามความสนใจดังนี้

     2.1 อบรมภาษาอังกฤษ

     2.2 กิจกรรมภาษาอังกฤษ

     2.3 ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย

     2.4 กิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการสะสมคะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://li.npru.ac.th/ ประจำทุกสิ้นเดือน

โดย สถาบันภาษาจะสรุปคะแนนจากกิจกรรมพัฒนาภาษาทุกวันที่ 15 ของเดือน 

หากนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาหลังวันที่ดังกล่าว คะแนนจากกิจกรรมพัฒนาภาษาของนักศึกษาจะสรุปรวมในเดือนถัดไป

4. นักศึกษาที่สะสมคะแนนครบจำนวน 150 คะแนน สถาบันภาษา จะดำเนินการส่งผลการผ่านเกณฑ์การประเมินรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประจำ ทุกเดือน

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 58) *เดือนกรกฎาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 58) *เดือนมิถุนายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 57) *เดือนกรกฎาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 57) *เดือนมิถุนายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 56) *เดือนกรกฏาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 56) เดือนมิถุนายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 55) *เดือนกรกฎาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 55)  เดือนมิถุนายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ