Statistics Statistics
859919
Online User Online3
Today Today31
Yesterday Yesterday1,414
ThisMonth This Month27,304
LastMonth Last Month36,498
ThisYear This Year251,270
LastYear Last Year270,214

ผลการสะสมคะแนนประจำเดือน

1. นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาไม่ผ่านหรือนักศึกษาที่ประสงค์สะสมคะแนนไว้ล่วงหน้าต้องสะสมคะแนนจำนวน 150 คะแนน

2. นักศึกษาเลือกสะสมคะแนนผ่านกิจกรรมพัฒนาภาษาต่างๆ ที่สถาบันภาษากำหนดไว้ตามความสนใจดังนี้

     2.1 อบรมภาษาอังกฤษ

     2.2 กิจกรรมภาษาอังกฤษ

     2.3 ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย

     2.4 กิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการสะสมคะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://li.npru.ac.th/ ประจำทุกสิ้นเดือน

โดย สถาบันภาษาจะสรุปคะแนนจากกิจกรรมพัฒนาภาษาทุกวันที่ 15 ของเดือน 

หากนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาหลังวันที่ดังกล่าว คะแนนจากกิจกรรมพัฒนาภาษาของนักศึกษาจะสรุปรวมในเดือนถัดไป

4. นักศึกษาที่สะสมคะแนนครบจำนวน 150 คะแนน สถาบันภาษา จะดำเนินการส่งผลการผ่านเกณฑ์การประเมินรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประจำ ทุกเดือน

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 59) *เดือนกันยายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 59) *เดือนสิงหาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 58) *เดือนกันยายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 58) *เดือนสิงหาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 57) *เดือนกันยายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 57) *เดือนสิงหาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 56) *เดือนกันยายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 
 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 56) *เดือนสิงหาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 55) *เดือนกันยายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 55) *เดือนสิงหาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ