Statistics Statistics
753369
Online User Online1
Today Today120
Yesterday Yesterday382
ThisMonth This Month13,462
LastMonth Last Month16,750
ThisYear This Year144,720
LastYear Last Year270,214

ผลการสะสมคะแนนประจำเดือน

1. นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาไม่ผ่านหรือนักศึกษาที่ประสงค์สะสมคะแนนไว้ล่วงหน้าต้องสะสมคะแนนจำนวน 150 คะแนน

2. นักศึกษาเลือกสะสมคะแนนผ่านกิจกรรมพัฒนาภาษาต่างๆ ที่สถาบันภาษากำหนดไว้ตามความสนใจดังนี้

     2.1 อบรมภาษาอังกฤษ

     2.2 กิจกรรมภาษาอังกฤษ

     2.3 ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย

     2.4 กิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการสะสมคะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://li.npru.ac.th/ ประจำทุกสิ้นเดือน

โดย สถาบันภาษาจะสรุปคะแนนจากกิจกรรมพัฒนาภาษาทุกวันที่ 15 ของเดือน 

หากนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาหลังวันที่ดังกล่าว คะแนนจากกิจกรรมพัฒนาภาษาของนักศึกษาจะสรุปรวมในเดือนถัดไป

4. นักศึกษาที่สะสมคะแนนครบจำนวน 150 คะแนน สถาบันภาษา จะดำเนินการส่งผลการผ่านเกณฑ์การประเมินรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประจำ ทุกเดือน

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 58) *เดือนพฤษภาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 58) *เดือนเมษายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 57) *เดือนพฤษภาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 57) *เดือนเมษายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 56) *เดือนพฤษภาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 56) *เดือนเมษายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 55) *เดือนพฤษภาคม 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

 

สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (รหัส 55) *เดือนเมษายน 2561 


คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ