Statistics Statistics
2048555
Online User Online1
Today Today103
Yesterday Yesterday1,128
ThisMonth This Month19,979
LastMonth Last Month33,653
ThisYear This Year19,979
LastYear Last Year488,507

            สารจากผู้อำนวยการ              

     ปัจจุบันการมีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากประสบการณ์จากการได้ฟัง พูด หรืออ่านข้อมูลในศาสตร์ต่าง ๆ จะช่วยเปิดโลกทัศน์และมุมมองของคนให้กว้างขวางมากขึ้นเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่ในองค์กรก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศขององค์กรได้มากขึ้นเช่นกันซึ่งเมื่อมองในภาพรวมของประเทศการมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นก็จะช่วยให้ประเทศได้เปรียบในทางเศรษฐกิจด้วยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศนี้จึงไม่เพียงเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้นแต่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมกิจการต่างๆในระดับประเทศด้วย

     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ  ภาษา  ในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในหลายรูปแบบ เช่น อบรม สัมมนา เรียนภาษาผ่านสื่อต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตามความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ยังจัดทดสอบอันเป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินความสามารถและพัฒนาการด้านภาษาสำหรับคนทุกกลุ่มทั้งในระบบการศึกษาและธุรกิจต่างๆด้วยแม้จะอยู่ในระยะเริ่มก่อตั้งแต่สถาบันภาษาก็มีความพร้อมในการให้บริการโดยมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถในการจัดอบรมตลอดจนการให้บริการด้านภาษาในทุกรูปแบบ 

       สถาบันภาษายินดีต้อนรับและขอเชิญผู้สนใจพัฒนาทักษะภาษาเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันในเวลาราชการ