Statistics Statistics
897491
Online User Online2
Today Today1,145
Yesterday Yesterday1,045
ThisMonth This Month22,173
LastMonth Last Month42,703
ThisYear This Year288,842
LastYear Last Year270,214

ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 58

รอบเดือน ธันวาคม 2561 ( ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ )

ทดสอบวันอังคารที่ 4 และ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

 

เปิดรับสมัคร   

วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษารหัส 58 ที่ยังไม่เคยลงทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

(นักศึกษารหัส 58  หมู่เรียนที่เข้าทดสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ลงสมัคร )

เงื่อนไข    นักศึกษา 1 คน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงสมัครซ้ำหรือลงสมัครมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อตรวจสอบพบจะดำเนินการยกเลิกการลงสมัครที่ซ้ำทั้งหมด โดยจะคงไว้แค่การสมัครในครั้งแรกหรือการทดสอบที่นักศึกษาสอบไปแล้วในครั้งแรก 1 ครั้งเท่านั้น

รอบทดสอบ

ทดสอบวันอังคารที่ 4 และ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

วันละ 4 รอบ รอบละ 50 คน

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.15 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.45 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.15 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 15.45 น.

สถานที่    LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
ระเบียบ

 - แต่งกายชุดนักศึกษา

 - นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบด้วย

 - นำดินสอ 2B และยางลบเข้าทดสอบด้วย

 - มาก่อนเวลาเริ่มทดสอบ 15 นาที ถ้ามาช้าเกิน 20 นาทีหลังเริ่มทดสอบไปแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 - ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร หรือ สัมภาระติดตัวไปขณะสอบ    

 - อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ หรือ ได้รับการอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

สมัครสอบ