Statistics Statistics
2267702
Online User Online2
Today Today527
Yesterday Yesterday511
ThisMonth This Month26,976
LastMonth Last Month26,449
ThisYear This Year239,126
LastYear Last Year488,507

รอบการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 60 

นักศึกษารหัส 60 ทุกคนต้องเข้าสอบก่อนจบการศึกษา

นักศึกษา 1 ท่าน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

 

เปิดรับสมัคร   

 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษารหัส 60

 เงื่อนไข

นักศึกษา 1 คน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

การลงสมัครซ้ำ

นักศึกษาที่ลงสมัครซ้ำหรือลงสมัครมากกว่า 1 ครั้ง
เมื่อตรวจสอบพบจะดำเนินการยกเลิกการลงสมัครที่ซ้ำทั้งหมด
โดยจะคงไว้แค่การสมัครในครั้งแรกหรือการทดสอบที่นักศึกษาสอบไปแล้วในครั้งแรก 1 ครั้งเท่านั้น

การขาดสอบ 

นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วไม่ได้เข้าทดสอบ ( ขาดสอบ)
โดยไม่ได้ขอยกเลิกจะถูกส่งรายชื่อไปแจ้งยังคณะต้นสังกัดและดำเนินตามระเบียบต่อไป 

นักศึกษาเปลี่ยนแปลง

/ยกเลิกรอบทดสอบ

วันที่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรอบทดสอบได้......................... ในวันและเวลาราชการ

เขียนคำร้องได้ที่ห้องสำนักงาน 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 

รอบทดสอบ

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.15 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.45 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.15 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 15.45 น.

สถานที่  

 LI 508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

ระเบียบ

 - แต่งกายชุดนักศึกษา

 - นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบด้วย

 - นำดินสอ 2B และยางลบเข้าทดสอบด้วย

 - มาก่อนเวลาเริ่มทดสอบ 15 นาที ถ้ามาช้าเกิน 20 นาทีหลังเริ่มทดสอบไปแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 - ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร หรือ สัมภาระติดตัวไปขณะสอบ    

 - อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ หรือ ได้รับการอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

สมัครสอบ