Statistics Statistics
1075314
Online User Online4
Today Today351
Yesterday Yesterday1,038
ThisMonth This Month33,343
LastMonth Last Month47,968
ThisYear This Year139,876
LastYear Last Year326,789

ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 58

รอบเดือนมีนาคม 2562 รอบพิเศษ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ)

ทดสอบวันที่ 28 มีนาคม 2562

 

เปิดรับสมัคร   

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษารหัส 58 ที่บันทึกแจ้งตามคณะเนื่องจากขาดสอบ

เงื่อนไข    นักศึกษา 1 คน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงสมัครซ้ำหรือลงสมัครมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อตรวจสอบพบจะดำเนินการยกเลิกการลงสมัครที่ซ้ำทั้งหมด โดยจะคงไว้แค่การสมัครในครั้งแรกหรือการทดสอบที่นักศึกษาสอบไปแล้วในครั้งแรก 1 ครั้งเท่านั้น

รอบทดสอบ

ทดสอบวันที่ 28 มีนาคม 2562

วันละ 4 รอบ รอบละ 50 คน

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.15 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.45 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.15 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 15.45 น.

สถานที่    LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
ระเบียบ

 - แต่งกายชุดนักศึกษา

 - นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบด้วย

 - นำดินสอ 2B และยางลบเข้าทดสอบด้วย

 - มาก่อนเวลาเริ่มทดสอบ 15 นาที ถ้ามาช้าเกิน 20 นาทีหลังเริ่มทดสอบไปแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 - ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร หรือ สัมภาระติดตัวไปขณะสอบ    

 - อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ หรือ ได้รับการอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

สมัครสอบ