Statistics Statistics
1431421
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday664
ThisMonth This Month15,909
LastMonth Last Month35,756
ThisYear This Year495,983
LastYear Last Year326,789

รอบการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนธันวาคม 2562

*** นักศึกษารหัส 59 ทุกคนต้องเข้าสอบก่อนจบการศึกษา

โดยสามารถลงทะเบียนสอบได้จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ***

นักศึกษา 1 ท่าน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

 

 

เปิดรับสมัคร   

ระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤศจิกายน 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษารหัส 59 

 เงื่อนไข

นักศึกษา 1 คน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

การลงสมัครซ้ำ

นักศึกษาที่ลงสมัครซ้ำหรือลงสมัครมากกว่า 1 ครั้ง
เมื่อตรวจสอบพบจะดำเนินการยกเลิกการลงสมัครที่ซ้ำทั้งหมด
โดยจะคงไว้แค่การสมัครในครั้งแรกหรือการทดสอบที่นักศึกษาสอบไปแล้วในครั้งแรก 1 ครั้งเท่านั้น

การขาดสอบ 

นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วไม่ได้เข้าทดสอบ ( ขาดสอบ)
โดยไม่ได้ขอยกเลิกจะถูกส่งรายชื่อไปแจ้งยังคณะต้นสังกัดและดำเนินตามระเบียบต่อไป 

นักศึกษาเปลี่ยนแปลง

/ยกเลิกรอบทดสอบ

ภายในวันที่ 12 - 19 พฤศจิกายน 2562

เขียนคำร้องได้ที่ห้องสำนักงาน 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 

รอบทดสอบ

ทดสอบวันที่ 4 และ 17 ธันวาคม 2562 

วันละ 4 รอบ รอบละ 50 คน

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.15 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.45 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.15 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 15.45 น.

สถานที่  

 LI 508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

ระเบียบ

 - แต่งกายชุดนักศึกษา

 - นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าสอบด้วย

 - นำดินสอ 2B และยางลบเข้าทดสอบด้วย

 - มาก่อนเวลาเริ่มทดสอบ 15 นาที ถ้ามาช้าเกิน 20 นาทีหลังเริ่มทดสอบไปแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 - ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร หรือ สัมภาระติดตัวไปขณะสอบ    

 - อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ หรือ ได้รับการอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

สมัครสอบ