Statistics Statistics
663649
Online User Online3
Today Today189
Yesterday Yesterday836
ThisMonth This Month27,054
LastMonth Last Month27,946
ThisYear This Year55,000
LastYear Last Year270,214

ความเป็นมาสถาบันภาษา 

 


          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541  โดยมีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง

          ปัจจุบัน สถาบันภาษาได้รับมอบหมายบทบาทและหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอาเซียนซึ่งเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา ยังถือเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตัวเองที่สำคัญ โดยเปิดให้บริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ สื่อออนไลน์ และโปรแกรมฝึกภาษาด้วยตนเอง โดยเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองภายในสถาบันภาษา

 

 

การดำเนินงาน

 


ปีการศึกษา 2541                เริ่มเปิดดำเนินการโดยให้การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 4
ปีการศึกษา 2542                อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อใน                                               ระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์

ปีการศึกษา 2543                ดำเนินการการอบรมหลายหลักสูตรดังนี้ 

                                         - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 1
                                         - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
                                         - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่
                                         - อบรมหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า

ปีการศึกษา 2544-2545      อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือระดับต้น                                          ระดับกลาง และระดับสูง

ปีการศึกษา 2546               ดำเนินการอบรมตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเรียนภาษา                                               อังกฤษดังนี้
                                        - อบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
                                        - อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (เพิ่มขึ้นจาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต)

ปีการศึกษา 2547               สอนภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548               มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน โดยเป็นองค์กรหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และ                                                   สังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2550              จัดการอบรมเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่
                                       - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับอาจารย์
                                       - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552              ดำเนินการปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดหล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                                                ปีการศึกษา 2552 มีโครงการดังนี้
                                       - อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL
                                       - อบรมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC
                                       - อบรมการฝึกใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับมัลติมีเดีย ELLIS และ DISCOVERIES                                              ONLINE (สำหรับอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
                                       - อบรมโครงการทักษะภาษอังกฤษสำหรับอาจารย์หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ต่อเนื่อง
                                       - อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตรการพูดในชีวิตประจำวัน
                                       - อบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) หลักสูตรการพูด                                        ในชีวิตประจำวัน

ปีการศึกษา 2556              ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสภา

                                       มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ให้จัดตั้งเป็น "สถาบันภาษา"

 

 

ทิศทางการพัฒนา

 


       - ให้บริการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

        - ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและชุมชน

       - ผลิตหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

       - สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้บริการวิชาการและพัฒนาชุมชน

       - พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

       - เป็นศูนย์กลางของการให้บริการภาษาต่างประเทศในเขตภูมิภาคตะวันตก