Statistics Statistics
2651120
Online User Online3
Today Today88
Yesterday Yesterday229
ThisMonth This Month4,678
LastMonth Last Month7,362
ThisYear This Year12,040
LastYear Last Year98,636

         สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541  โดยมีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง

 

          ปัจจุบัน สถาบันภาษาได้รับมอบหมายบทบาทและหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอาเซียนซึ่งเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา ยังถือเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตัวเองที่สำคัญ โดยเปิดให้บริการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ สื่อออนไลน์ และโปรแกรมฝึกภาษาด้วยตนเอง โดยเปิดให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ ณ     ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองภายในสถาบันภาษา

 


 

การดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2541                เริ่มเปิดดำเนินการโดยให้การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 4
ปีการศึกษา 2542                อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 4 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์

ปีการศึกษา 2543                ดำเนินการการอบรมหลายหลักสูตรดังนี้ 

                                          - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปี 1
                                          - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
                                          - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่
                                          - อบรมหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า

ปีการศึกษา 2544-2545      อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

ปีการศึกษา 2546                ดำเนินการอบรมตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษดังนี้
                                         - อบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
                                         - อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (เพิ่มขึ้นจาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต)

ปีการศึกษา 2547               สอนภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548               มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน โดยเป็นองค์กรหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2550               จัดการอบรมเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่
                                         - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT สำหรับอาจารย์
                                         - อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552              ดำเนินการปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดหล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 มีโครงการดังนี้
                                        - อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL
                                        - อบรมโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC
                                        - อบรมการฝึกใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษระดับมัลติมีเดีย ELLIS และ DISCOVERIES ONLINE 
(สำหรับอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)

                                        - อบรมโครงการทักษะภาษอังกฤษสำหรับอาจารย์หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ต่อเนื่อง
                                        - อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ หลักสูตรการพูดในชีวิตประจำวัน
                                        - อบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) หลักสูตรการพูดในชีวิตประจำวัน

ปีการศึกษา 2556              ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ให้จัดตั้งเป็น "สถาบันภาษา"

 

 

ทิศทางการพัฒนา

 


       -  ให้บริการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

       -  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและชุมชน

       -  ผลิตหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

       -  สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้บริการวิชาการและพัฒนาชุมชน

       -  พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

       -  เป็นศูนย์กลางของการให้บริการภาษาต่างประเทศในเขตภูมิภาคตะวันตก