Statistics Statistics
2569382
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday358
ThisMonth This Month5,120
LastMonth Last Month8,817
ThisYear This Year28,938
LastYear Last Year137,163


พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน

 


ศูนย์พัฒนาภาษา สำหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน

 


1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและนอกมหาวิทยาลัย

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและ/หรือปริญญา

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาสำหรับผู้สนใจ

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 


1. เพิ่มระดับความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนสองภาษา

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และหรือระดับปริญญา

3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา

 


1. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาต่างประเทศอื่นมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา