Statistics Statistics
2662028
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday104
ThisMonth This Month2,639
LastMonth Last Month6,361
ThisYear This Year22,948
LastYear Last Year98,636


พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แหล่งปัญญาของชุมชน

 


ศูนย์พัฒนาภาษา สำหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน

 


1. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในและนอกมหาวิทยาลัย

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รายวิชาด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและ/หรือปริญญา

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาสำหรับผู้สนใจ

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 


1. เพิ่มระดับความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนสองภาษา

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษาต่างประเทศจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และหรือระดับปริญญา

3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้

4. พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา

 


1. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาต่างประเทศอื่นมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการให้บริการของสถาบันภาษา