Statistics Statistics
1357951
Online User Online2
Today Today86
Yesterday Yesterday786
ThisMonth This Month25,061
LastMonth Last Month104,203
ThisYear This Year422,513
LastYear Last Year326,789

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2562 

วันแข่งขันวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.

>> รับสมัครเฉพาะผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น<< 

 

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

จำนวนที่เปิดรับ สมัครที่นี่
1.

การเขียนบรรยายภาพ (Describing Picture)

20 คน

2. การอ่านออกเสียง (Read Aloud) 20 คน

3.

แข่งขันการอ่านและตอบคำถาม ( Reading Quiz ) 

15 คน

4

กิจกรรมแข่งขันการอ่านและพูดเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ

ผ่านวีดีโอบนเครือข่าย Video

ส่งผ่านลิงค์ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 

Link ลง VDO

http://lisystem.npru.ac.th/vdo-challenge-salc/vdo-start.php

300 คน

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้คะแนนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมละ 5 คะแนน 
2. นักศึกษา 1 คน สามารถลงสมัครได้มากกว่า 1 กิจกรรมการแข่งขัน แต่จะได้เงินรางวัลเพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น
3. วันแข่งขันวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8.30 -12.00 ห้อง SALC ชั้น 5 สถาบันภาษา
4. งานที่เข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน 
5. ติดต่อ อ.กฤติยา idline: ajyam
6. กิจกรรมนี้รับเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น