Statistics Statistics
2267793
Online User Online2
Today Today618
Yesterday Yesterday511
ThisMonth This Month27,067
LastMonth Last Month26,449
ThisYear This Year239,217
LastYear Last Year488,507

 
สมัครเข้าอบรมเตรียมสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษา 59 - 61
รอบวันที่ 10 มี.ค. 63  รับจำนวน 80 คน  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 7 มี.ค. 63

เงื่อนไขการสมัครเข้าอบรม: 
1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเตรียมก่อนจบการศึกษา 
(การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้ 10 คะแนน)
2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม คือผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์เท่านั้น
หมายเหตุ:
นักศึกษา 1 คน สามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 

กลุ่มที่

วิทยากร  อบรม สถานที่ จำนวน สมัครที่นี่

อ.พัทรียา สุขประเสริฐ      

อบรมวันที่: 10 มีนาคม 2563

เวลา: 08.30 - 15.30 น. 

ห้อง LI-6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ
 
 80 ที่นั่ง