Statistics Statistics
1708858
Online User Online11
Today Today1,618
Yesterday Yesterday1,336
ThisMonth This Month25,127
LastMonth Last Month30,235
ThisYear This Year168,789
LastYear Last Year604,631

 
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
เปิดรับสมัครเข้าอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 (รหัส 59 - 60)
จำนวน 1,500 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  25 พ.ย. 62 
 
สมัครที่นี่  >>>  
 

หมายเหตุ:   

1. การลงทะเบียนครั้งนี้เพื่อจองสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม รับสมัครนักศึกษาชั้นปี 3-4 ทุกคณะที่ประสงค์เข้าอบรมเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 50 คะแนน (ระยะอบรม ม.ค. - มี.ค. 63 ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง) 

2. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 29 พ.ย. 62 ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา li.npu.ac.th เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมคือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น (การลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณา)

4. สถาบันภาษาจะเปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพื่อเลือกกลุ่มอีกครั้งในเดือนมกราคม 2563 

5. ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนับคะแนนเพื่อผ่านเกณฑ์ได้ (ตามเกณฑ์ที่สถาบันภาษากำหนด)