Statistics Statistics
1708878
Online User Online10
Today Today1,638
Yesterday Yesterday1,336
ThisMonth This Month25,147
LastMonth Last Month30,235
ThisYear This Year168,809
LastYear Last Year604,631

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคําศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษารหัส 55 - 59 

อบรมวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Labcom2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

 

รอบ เวลา จำนวน สมัครที่นี่ 
รอบที่ 1   9.00 - 12.00 น 40 คน 

คลิก

รอบที่ 2   13.00 - 16.00 น.   40 คน 

คลิก 

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมนี้
2. อบรมครบ 3 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 5 คะแนน ให้เลือกลงรอบใดรอบหนึ่ง เท่านั้น (เนื่องจากหัวข้อการอบรมเช้า - บ่ายเรื่องเดียวกัน)
3. ประกาศรายชื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
4. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบสิ้นเดือนมกราคม 2563