Statistics Statistics
1838583
Online User Online5
Today Today492
Yesterday Yesterday1,486
ThisMonth This Month8,468
LastMonth Last Month41,334
ThisYear This Year298,514
LastYear Last Year604,631

กิจกรรม

อาจารย์ผู้สอน จำนวนที่เปิดรับ สมัครที่นี่
1. Brochure Production อาจารย์กฤติยา คงแท่น 40 คน
2. Poster Production   อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 40 ค

 หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนการเข้ากิจกรรมในครั้งนี้
2. เรียน 5 ครั้ง เต็มวัน ขาดได้ 1 ครั้ง ( 3 ชั่วโมง 5 คะแนน )
3. เรียนวันจันทร์ที่ 6,13, 20, 27 ม.ค. 63 และ 3 ก.พ. 63 ให้นักศึกษาเลือกลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเรียนช่วงเวลาเดียวกัน
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 63 (ช่วงเย็น)