Statistics Statistics
1589702
Online User Online2
Today Today673
Yesterday Yesterday978
ThisMonth This Month49,633
LastMonth Last Month85,811
ThisYear This Year49,633
LastYear Last Year604,631

กิจกรรม

อาจารย์ผู้สอน จำนวนที่เปิดรับ สมัครที่นี่
1. Brochure Production อาจารย์กฤติยา คงแท่น 40 คน
2. Poster Production   อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 40 ค

 หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนการเข้ากิจกรรมในครั้งนี้
2. เรียน 5 ครั้ง เต็มวัน ขาดได้ 1 ครั้ง ( 3 ชั่วโมง 5 คะแนน )
3. เรียนวันจันทร์ที่ 6,13, 20, 27 ม.ค. 63 และ 3 ก.พ. 63 ให้นักศึกษาเลือกลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเรียนช่วงเวลาเดียวกัน
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 63 (ช่วงเย็น)