Statistics Statistics
2048504
Online User Online2
Today Today52
Yesterday Yesterday1,128
ThisMonth This Month19,928
LastMonth Last Month33,653
ThisYear This Year19,928
LastYear Last Year488,507

การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63
 
บนเครือข่ายออนไลน์   สถานที่สอบ LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ (อาคารมาม่า) 
 
ตารางสอบแยกตามคณะ 
 
คณะครุศาสตร์  

Click

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

Click

คณะวิทยาการจัดการ

Click

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

 Click

 

 
** ในกรณีที่เวลาในการสอบเป็นช่วงเดียวกับเวลาที่นักศึกษามีตารางเรียน นักศึกษาควรแจ้งอาจารย์ประจำวิชา เพื่อขออนุญาตในการมาเข้าสอบ (กระบวนในการเข้ารับการทดสอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงครึ่ง)
 
รายละเอียดสำคัญ ในการเตรียมตัว/อุปกรณ์ก่อนเข้ารับการทดสอบ
 
** นักศึกษาควรเข้าศึกษาข้อมูลในทุกหัวข้อ
 
1

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

Click

2

 รายละเอียดลักษณะข้อสอบ

Click

3

การเข้าทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ CEFR Placement Test ผ่านคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ก หรือ แท็บเล็ท

Click

4

การเข้าทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ CEFR Placement Test ผ่านโทรศัพท์มือถือ

Click

5

คำถาม และ คำตอบ (Q & A)

Click 

 
 
เมื่อนักศึกษาพบปัญหาจากการเข้าทำตัวอย่างข้อสอบ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงใน   “ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ”  Click  
 
นักศึกษาควรบันทึกหน้าจอที่พบปัญหาไว้และอัพโหลดลงไว้เพื่อให้เห็นภาพปัญหาอย่างชัดเจน  คำตอบของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจะถูกใส่ไว้ใน คำถาม และ คำตอบ (Q & A) ในบางคำถามอาจจะใช้เวลาในการขึ้นคำตอบ/วิธีแก้ไข เนื่องจากอาจต้องแจ้งบริษัทผู้รับผิดชอบ ให้นักศึกษาติดตามจาก Q & A เรื่อยๆค่ะ