Statistics Statistics
2267722
Online User Online4
Today Today547
Yesterday Yesterday511
ThisMonth This Month26,996
LastMonth Last Month26,449
ThisYear This Year239,146
LastYear Last Year488,507

รายละเอียดสำคัญ ในการเตรียมตัว/อุปกรณ์ก่อนเข้ารับการทดสอบ

 
** นักศึกษาควรเข้าศึกษาข้อมูลในทุกหัวข้อ
 
1

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

Click

2

 รายละเอียดลักษณะข้อสอบ

 

3

การเข้าทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ CEFR Placement Test ผ่านคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ก หรือ แท็บเล็ท

Click

4

การเข้าทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ CEFR Placement Test ผ่านโทรศัพท์มือถือ

Click

5

คำถาม และ คำตอบ (Q & A)

Click 

 
 
เมื่อนักศึกษาพบปัญหาจากการเข้าทำตัวอย่างข้อสอบ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงใน   “ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ”  Click  
 
นักศึกษาควรบันทึกหน้าจอที่พบปัญหาไว้และอัพโหลดลงไว้เพื่อให้เห็นภาพปัญหาอย่างชัดเจน  คำตอบของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจะถูกใส่ไว้ใน คำถาม และ คำตอบ (Q & A) ในบางคำถามอาจจะใช้เวลาในการขึ้นคำตอบ/วิธีแก้ไข เนื่องจากอาจต้องแจ้งบริษัทผู้รับผิดชอบ ให้นักศึกษาติดตามจาก Q & A เรื่อยๆค่ะ