Statistics Statistics
1392012
Online User Online1
Today Today111
Yesterday Yesterday574
ThisMonth This Month12,256
LastMonth Last Month46,866
ThisYear This Year456,574
LastYear Last Year326,789

ภาพกิจกรรม
 
[07-10-2019] The English Festival
[25-09-2019] กิจกรรมการแข่งขัน SALC Talents
[18-09-2019] สถาบันภาษาให้การต้อนรับสถาบันการศึกษานานาชาติ IIE/Southeast Asia.
[02-09-2019] อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 1-2562
[26-08-2019] พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[26-08-2019] ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562
[20-08-2019] สถาบันภาษา ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันแนะแนว ตลาดนัดสถาบัน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[19-08-2019] สถาบันภาษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
[19-08-2019] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา ครั้งที่ 1/2562
[15-08-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนสิงหาคม2562
[15-07-2019] ชมรมภาษาอังกฤษ English Club
[12-07-2019] อบรมหลักสูตร Active Learning เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู
[08-07-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนกรกฏาคม 2562
[03-07-2019] English Day Camp โครงการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
[03-07-2019] สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ Thailand TESOL Organization จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้อาจารย์และครูในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
[22-06-2019] ทดสอบ TOEFL.ITP นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ในโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
[13-06-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนมิถุนายน 2562
[11-06-2019] โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับอาจารย์ : หลักสูตร Grammar and Writing for NPRU Lecturers
[07-06-2019] โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
[07-06-2019] ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 3 - 2561