Statistics Statistics
1637801
Online User Online1
Today Today214
Yesterday Yesterday638
ThisMonth This Month22,821
LastMonth Last Month74,911
ThisYear This Year97,732
LastYear Last Year604,631

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[17-01-2020] รายงานคะแนนการทดสอบหลังการอ่านสะสมคะแนนผ่านเกณฑ์ฯ ประจำสัปดาห์ (13-17 มกราคม 2563)
[15-01-2020] ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขัน SALC talents แข่งขันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[15-01-2020] ประชาสัมพันธ์โครงการวิดีโอสร้างสรรค์ ประเภทเดี่ยว Topic : Seven Wonder Dishes สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏครปฐม ประจำภาคการศึกษา 2/2562
[15-01-2020] รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
[15-01-2020] รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 อบรมวันที่ 16 มกราคม 2563
[13-01-2020] รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 อบรมระหว่างวันที่ 15 มกราคม -17 กุมภาพันธ์ 2563
[10-01-2020] รายงานคะแนนการทดสอบหลังการอ่านสะสมคะแนนผ่านเกณฑ์ฯ ประจำสัปดาห์ (6- 10 มกราคม 2563)
[10-01-2020] ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม International Day และเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest 2020)
[10-01-2020] ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษารหัส 55 - 61 รับสมัครจำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 563
[09-01-2020] รายชื่อ(รอบที่2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ทุนจีนและทุนเวียดนาม)
[07-01-2020] รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562
[07-01-2020] อบรม ทดสอบและกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน 3/2562
[06-01-2020] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนเวียดนามและทุนจีน (รอบที่ 1)
[06-01-2020] รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต English Discoveries ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ระยะเวลา 5 เดือน
[06-01-2020] รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต English Discoveries ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ระยะเวลา 4 เดือน
[06-01-2020] รายชื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
[03-01-2020] ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม TOEIC โครงการพัฒนาความรู้ทักษะดา้นภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
[03-01-2020] รายงานคะแนนการทดสอบหลังการอ่านสะสมคะแนนผ่านเกณฑ์ฯ ประจำสัปดาห์ (2-3 มกราคม 2563)
[03-01-2020] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ Media Project ระหว่างงวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
[03-01-2020] ลงทะเบียนรับสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 3 มกราคม 2563