Statistics Statistics
1357955
Online User Online2
Today Today90
Yesterday Yesterday786
ThisMonth This Month25,065
LastMonth Last Month104,203
ThisYear This Year422,517
LastYear Last Year326,789

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[09-08-2016] รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและภาษาของนักศึกษาฯ (ประเทศจีน HANBAN )
[09-08-2016] อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ CEFR for Language Teachers
[09-08-2016] ตารางทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
[09-08-2016] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและภาษาของนักศึกษาฯ (ประเทศจีน)
[09-08-2016] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและภาษาของนักศึกษา ฯ (ประเทศจีน)
[09-08-2016] ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา รหัส 55 ผ่านเกณฑ์ฯ มีคะแนนครบ 150 คะแนน (31.5.2559)
[09-08-2016] ประกาศผลการเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
[09-08-2016] สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
[09-08-2016] สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
[09-08-2016] ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
[09-08-2016] ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่ต้องเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
[09-08-2016] ประกาศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
[09-08-2016] ประกาศการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
[09-08-2016] ประกาศเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
[09-08-2016] ข้อมูลการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
[09-08-2016] รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
[09-08-2016] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก FPT University ประเทศเวียดนาม
[09-08-2016] โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
[09-08-2016] โครงการต้อนรับคณะประชุม MOU จาก FPT University ประเทศเวียดนาม
[09-08-2016] โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก FPT University