Statistics Statistics
1637805
Online User Online1
Today Today218
Yesterday Yesterday638
ThisMonth This Month22,825
LastMonth Last Month74,911
ThisYear This Year97,736
LastYear Last Year604,631

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[08-11-2017] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[31-10-2017] โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
[24-10-2017] ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
[16-10-2017] กำหนดแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ EDO ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รอบที่ 2)
[05-10-2017] กำหนดการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT ก่อนจบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4และกำหนดการรับสมัครทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
[25-09-2017] โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับครูคืนถิ่น
[20-09-2017] รองอธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐมพบผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันภาษา
[25-08-2017] โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศไต้หวัน
[23-08-2017] กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries
[22-08-2017] ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
[02-08-2017] ประกาศเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาปี 1 ที่สมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 3 (รอบเพิ่มเติม)
[02-08-2017] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ (Thailand TESOL)
[17-07-2017] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษฯ
[29-06-2017] โครงการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP (Institutional Testing Program) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
[29-06-2017] โครงการทดสอบ Redesigned TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
[26-06-2017] โครงการศึกษารายวิชาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ ประจำปี 2560
[22-06-2017] โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย
[22-06-2017] โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Kyaukse ประเทศพม่า ประจำปี 2560
[21-06-2017] โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเวียดนาม
[16-06-2017] ประกาศตารางอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา ระหว่าง 19-27 มิ.ย. 2560