Statistics Statistics
1889800
Online User Online5
Today Today802
Yesterday Yesterday515
ThisMonth This Month9,191
LastMonth Last Month50,494
ThisYear This Year349,731
LastYear Last Year604,631

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[23-08-2016] ต้อนรับคณะผู้แทน จากศูนย์เพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย
[22-08-2016] ประกาศผลสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มเติม ##รายชื่อนักศึกษาขาดสอบ##
[19-08-2016] ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 กลุ่ม 21
[09-08-2016] โครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2560
[09-08-2016] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "CEFR Workshop for Language Teachers"
[09-08-2016] รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและภาษาของนักศึกษาฯ (ประเทศจีน HANBAN )
[09-08-2016] อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ CEFR for Language Teachers
[09-08-2016] ตารางทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
[09-08-2016] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและภาษาของนักศึกษาฯ (ประเทศจีน)
[09-08-2016] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการและภาษาของนักศึกษา ฯ (ประเทศจีน)
[09-08-2016] ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา รหัส 55 ผ่านเกณฑ์ฯ มีคะแนนครบ 150 คะแนน (31.5.2559)
[09-08-2016] ประกาศผลการเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
[09-08-2016] สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56)
[09-08-2016] สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)
[09-08-2016] ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
[09-08-2016] ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่ต้องเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
[09-08-2016] ประกาศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ และ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
[09-08-2016] ประกาศการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
[09-08-2016] ประกาศเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ.2557
[09-08-2016] ข้อมูลการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555