Statistics Statistics
1357890
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday786
ThisMonth This Month25,000
LastMonth Last Month104,203
ThisYear This Year422,452
LastYear Last Year326,789

ภาพกิจกรรม
 
[23-05-2019] โครงการบริหารจัดการสถาบันภาษา กิจกรรมสำนึกรักองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ทีพัทยา โฮเทล จังหวัดชลบุรี
[10-05-2019] โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 3/2561
[03-05-2019] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา พิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยสำหรับกรอบอัตรากำลัง ปี 2563 - 2566
[01-05-2019] โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
[29-04-2019] WORKSHOP & MEETING LANGUAGE INSTITUTE NAKHONPATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
[22-04-2019] โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2562 ณ FPT University Hanoi Campus เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
[19-04-2019] ผู้อำนวยการสภษ.มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์สถาบันภาษา
[17-04-2019] สงกรานต์ 2562
[27-03-2019] กิจกรรมการแข่งขันทำข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์
[27-03-2019] การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP
[27-03-2019] งานเทศกาลภาษาอังกฤษ The English Festival
[22-03-2019] โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 กิจกรรม
[18-03-2019] งานการศึกษานานาชาติจัดโครงการทำอาหารไทย
[18-03-2019] กิจกรรมประกวดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 10 กิจกรรม 14 มีนาคม 2562
[18-03-2019] International Day 2019
[08-03-2019] โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกิจกรมประกวดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 10 กิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2562
[04-03-2019] โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันภาษา
[04-03-2019] โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา TOEFL.ITP จำนวน 100 ทุน
[26-02-2019] งานการศึกษานักศึกษานานาชาติ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
[25-02-2019] พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากิจกรรมอบรมภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษานานาชาติ