Statistics Statistics
1637650
Online User Online2
Today Today63
Yesterday Yesterday638
ThisMonth This Month22,670
LastMonth Last Month74,911
ThisYear This Year97,581
LastYear Last Year604,631

ภาพกิจกรรม
 
[19-08-2019] สถาบันภาษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
[19-08-2019] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา ครั้งที่ 1/2562
[15-08-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนสิงหาคม2562
[15-07-2019] ชมรมภาษาอังกฤษ English Club
[12-07-2019] อบรมหลักสูตร Active Learning เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู
[08-07-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนกรกฏาคม 2562
[03-07-2019] English Day Camp โครงการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
[03-07-2019] สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ Thailand TESOL Organization จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้อาจารย์และครูในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
[22-06-2019] ทดสอบ TOEFL.ITP นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ในโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
[13-06-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนมิถุนายน 2562
[11-06-2019] โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับอาจารย์ : หลักสูตร Grammar and Writing for NPRU Lecturers
[07-06-2019] โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
[07-06-2019] ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 3 - 2561
[05-06-2019] โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ ตึก A2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[24-05-2019] โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59
[23-05-2019] โครงการบริหารจัดการสถาบันภาษา กิจกรรมสำนึกรักองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ทีพัทยา โฮเทล จังหวัดชลบุรี
[10-05-2019] โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 3/2561
[03-05-2019] ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภาษา พิจารณาปรับโครงสร้างเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยสำหรับกรอบอัตรากำลัง ปี 2563 - 2566
[01-05-2019] โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
[29-04-2019] WORKSHOP & MEETING LANGUAGE INSTITUTE NAKHONPATHOM RAJABHAT UNIVERSITY