Statistics Statistics
1637794
Online User Online1
Today Today207
Yesterday Yesterday638
ThisMonth This Month22,814
LastMonth Last Month74,911
ThisYear This Year97,725
LastYear Last Year604,631

ภาพกิจกรรม
 
[23-05-2016] 16 พฤษภาคม 2559 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและการให้บริการสำนึกรักในองค์กรและพัฒนางานวิจัย
[23-05-2016] 10 พฤษภาคม 2559 โครงการให้ความรู้ด้านระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำ SAR ของหน่วยงาน
[18-03-2016] 18 มีนาคม 2559 โครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
[17-03-2016] 16 มีนาคม 2559 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ (International Day 2016)
[15-03-2016] 19 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการจัดจ้างเพื่อทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา ให้มีมาตรฐานทางภาษา
[15-03-2016] 14 มีนาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษในการทำงาน
[07-03-2016] 29 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบ Ellis
[29-02-2016] 25 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษาทำบุญอาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
[05-02-2016] 3 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด มอบทุนการศึกษา
[26-01-2016] 25 มกราคม 2559 โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
[24-12-2015] 18 ธันวาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
[01-12-2015] 18 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมจัดการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
[13-11-2015] 19 ตุลาคม 2558 ทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[08-10-2015] 7 ตุลาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL)
[06-10-2015] 5 ตุลาคม 2558 โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเ ดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
[05-10-2015] 1 ตุลาคม 2558 โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเ ดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันภาษา
[02-09-2015] 17 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน-นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
[02-09-2015] 2 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ระดับ ป.4-ม.3
[02-09-2015] 19 สิงหาคม 2558 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
[02-09-2015] 2 สิงหาคม 2558 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-นักเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทศบาลนครนครปฐม