ขั้นตอนการตรวจสอบผลการผ่านเกณฑ์ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล