ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP 

                                          บริการแปลภาษา 

                                                            หลักสูตรอบรม TOEIC

                                                             หลักสูตรอบรมภาษาอาเซียน

                                                             หลักสูตรอบรมภาษาจีน