อาจารย์ไทย  

  อาจารย์ อุบลรัตน์   ตรีพงษ์พันธุ์ อาจารย์ สลินดา   โพธิ์พยัคฆ์ อาจารย์ ขนิษฐา   เชตุพน
  อาจารย์ บูลยา     สอดศรี อาจารย์ กฤติยา   คงแท่น อาจารย์ สถาพร   รุ่งสว่าง
  อาจารย์ พศิกา   ธารณธรรม อาจารย์ พิมพ์นิพร   สดคมขำ อาจารย์ พัทรียา    สุขประเสริฐ
  อาจารย์ ปฐมารัตน์    ผลิเจริญสุข อาจารย์ ดร. ณัฐฐิรา  ปุยะกุล ซวิค อาจารย์ สุพัชยา    สงพิทักษ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย   อยู่สุข อาจารย์ ดร. อิทธินันทน์  คิมหะจันทร์  อาจารย์ รณกร    ธรรมจิตต์
  อาจารย์ ยศกร    สายะสนธิ    

 

อาจารย์ชาวต่างชาติ   


 

  Ms. Aye Aye Mi Miss Rosario Tuyan Escuadra Miss Angelie Gimentiza Escuadra
  Miss Maria Doribie Escuadra Gates Mrs. Michelle Mayormita Ms.Danik Widiawati
  Mr. Norberto Tenorio Bondoc Mr. Sopheak Sek Mr. Paul Alvin G. Dimayuga
  Mr. Anjas Asmara Mr. Bobbie Mata Guzman Mr. Jaime JR Paster
  Mr. Michael Oravec Forrest Mr. Jemar Largo Dela Cruz Mr. Jade Oliver Dabon
  Mr.Delfin B. Cejudo    

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2566