ภาษาพม่าสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

                            

      ภาษาพม่าสำหรับพยาบาล

 
 
           ภาษาเขมรสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ