รายงานผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษารหัส ....
-ผลการผ่านเกณฑ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษา
-ผู้ที่ได้คะแนน “ผ่านเกณฑ์” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1500003) ซึ่งเป็นรายวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และไม่นับหน่วยกิต

 

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

รหัส 62

รหัส 62

รหัส 62

รหัส 62

รหัส 62

รหัส 63

รหัส 63

รหัส 63

รหัส 63

รหัส 63

รหัส 64

รหัส 64

รหัส 64

รหัส 64

รหัส 64

รหัส 65

รหัส 65

รหัส 65

รหัส 65

รหัส 65

รหัส 66

 

รหัส 66

 

รหัส 66

วิศวะกรรมโยธา

รหัส 66

 

รหัส 66